Regulamin

REGULAMIN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ FUNDACJĘ STARTUP PODBESKIDZIE
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 • 1 [PRZEDMIOT REGULAMINU]

Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i uczestnictwa
w wydarzeniach organizowanych przez FUNDACJĘ STARTUP PODBESKIDZIE z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Stefana Okrzei 2 lok. 223, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709876, NIP: 5472190111, REGON: 369011383.

 

 • 2 [DEFINICJE]

Ilekroć w Regulaminie występują następujące sformułowania, należy przez nie rozumieć:

 1. Administrator – FUNDACJA STARTUP PODBESKIDZIE z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Stefana Okrzei 2 lok. 223, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709876, NIP: 5472190111, REGON: 369011383.
 2. Organizator lub Fundacja – FUNDACJA STARTUP PODBESKIDZIE z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Stefana Okrzei 2 lok. 223, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709876, NIP: 5472190111, REGON: 369011383.
 3. Wydarzenie – bezpłatne lub odpłatne wydarzenie organizowane przez Organizatora w miejscu i czasie przez niego wskazanym dla ograniczonej, określonej przez Organizatora liczby osób. Wydarzenie jest imprezą zamkniętą, nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 ze zm.).
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na jej obywatelstwo i miejsce zamieszkania, posiadająca ważny bilet wstępu na Wydarzenie, akceptująca niniejszy Regulamin. W przypadku zgody Organizatora Uczestnikiem może być również niepełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na jej obywatelstwo i miejsce zamieszkania, jednocześnie posiadająca zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Wydarzeniu. Zgoda Organizatora i rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Wydarzeniu powinna zostać przedstawiona najpóźniej do chwili rozpoczęcia Wydarzenia.
 5. Profile Społecznościowe – profile społecznościowe należące do Organizatora i znajdujące się pod adresami:
 6. Serwis Internetowy – serwis internetowy należący do Organizatora znajdujący się pod adresem: https://www.startuppodbeskidzie.pl/.

 

 • 2 [WARUNKI UCZESTNICTWA]
 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 3-4 poniżej.
 2. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest również posiadanie biletu uprawniającego do wstępu na Wydarzenie na zasadach określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku, osoby niepełnoletniej warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest poza posiadaniem biletu także pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Wydarzeniu albo udział w Wydarzeniu pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jawne. Uczestnik poprzez udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku na materiałach pochodzących z Wydarzenia (zdjęciach, nagraniach dźwiękowych, nagraniach audiowizualnych).
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w materiałach wskazanych w ust. 5 powyżej poprzez rozpowszechnianie ich przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych, jak również marketingowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie materiałów wskazanych w ust. 5 powyżej w Serwisie lub Profilach Społecznościowych.

 

 • 3 [SPOSOBY NABYWANIA BILETÓW]
 1. Bilety uprawniające do uczestnictwa w Wydarzeniu nabywać można on-line, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://evenea.pl/ w sposób i na warunkach określonych na stronie internetowej tego serwisu.
 2. Bilety uprawniające Uczestnika do wstępu na Wydarzenie można również nabyć podczas Wydarzenia, płatność za bilety realizować można gotówką lub bezgotówkowo, za pośrednictwem terminala płatniczego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia puli bezpłatnych biletów. Wielkość puli bezpłatnych biletów określana jest każdorazowo przez Organizatora w ogłoszeniu dotyczącym danego Wydarzenia, zamieszczonego na Profilach Społecznościowych lub w Serwisie.
 4. Bezpłatne bilety, określone w ust. 3 powyżej nabywać można wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie. O możliwości uzyskania bezpłatnego biletu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzania puli bezpłatnych biletów, o czym każdorazowo informować będzie na Portalach Społecznościowych lub w Serwisie.

 

 • 4 [PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW]
 1. Jeżeli warunki uczestnictwa w danym Wydarzeniu nie stanowią inaczej, Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Wydarzenie ma miejsce oraz odpowiednią do charakteru Wydarzenia formę uczestnictwa i kontaktu z innymi Uczestnikami, w zamian za jawny udział w Wydarzeniu i umożliwienie kontaktu z Uczestnika z Organizatorem lub innymi Uczestnikami. Anonimowy udział w Wydarzeniu jest wykluczony, z wyjątkiem szczególnych przypadków oraz udzielonej zgody przez Organizatora.
 2. W przypadku posiadania przez Uczestnika imiennego biletu, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem. Podczas kontroli biletów Uczestnik ma obowiązek okazać Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej bilet imienny (w formie papierowej lub za pośrednictwem ekranu telefonu komórkowego lub smartfonu o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 3,8 cala) oraz dokument tożsamości wraz ze zdjęciem celem weryfikacji.
 3. W przypadku posiadania przez Uczestnika biletu na okaziciela, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem celem weryfikacji wieku.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone podczas trwania Wydarzenia jego działaniem lub zaniechaniem. W przypadku, gdy szkody te pokryje Organizator, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe względem Uczestnika, który szkodę wyrządził.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie rzeczy lub mienia Uczestników. W związku z tym, nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie na podczas trwania Wydarzenia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Uczestnika do zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 

 • 5 [ZASADY PORZĄDKOWE]
 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania elementarnych zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia Organizatora oraz innych Uczestników.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do postępowania według zaleceń oraz instrukcji Organizatora oraz wskazanych przez niego osób współdziałających przy organizacji Wydarzenia.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz wszelkich innych oraz innych materiałów niebezpiecznych, które mogą doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia Organizatora lub naruszenia zdrowia Uczestników.
 5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren Wydarzenia.
 6. W przypadku podejrzenia kradzieży, niszczenia bądź niewłaściwego (destrukcyjnego) użytkowania mienia znajdującego się na terenie obiektu, gdzie jest organizowane Wydarzenie, Organizator zastrzega sobie możliwość zgłoszenia takowego faktu właściwym organom (w tym policji).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Wydarzeniu osoby, która nie stosuje się do poleceń Organizatora lub osób współdziałających przy organizacji Wydarzenia, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie wobec innych osób, zakłóca przebieg Wydarzenia, nie przestrzega niniejszego Regulaminu, w inny sposób stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub mienia, wniosła na teren obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie przedmioty określone w ust. 5 powyżej. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej należności za bilet.

 

 • 6 [PRZEBIEG WYDARZENIA]
 1. Wydarzenie będzie zorganizowane w sposób określony przez Organizatora wskazany na Profilach Społecznościowych Organizatora lub w Serwisie.
 2. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do zapewnienia przebiegu Wydarzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie i przebiegu Wydarzenia, przed jego odbyciem, jak również w trakcie trwania Wydarzenia.
 4. Jeżeli Organizator dokona zmiany programu lub przebiegu Wydarzenia przed jego rozpoczęciem, Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie poprzez ogłoszenie w Serwisie lub Profilach Społecznościowych. O zmianie programu lub przebiegu Wydarzenia podczas jego trwania, Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej materii.
 5. W przypadku, gdy przebieg Wydarzenia lub jego program ulegnie zmianie (również poprzez jego odwołanie lub skrócenie) z powodu siły wyższej, Organizator nie odpowiada za szkodę wyrządzoną odwołaniem lub zmianą terminu Wydarzenia. W takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów biletu.
 • 7 [DANE OSOBOWE]
 1. Fundacja przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również zasad wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz innych przepisów prawa krajowego, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FUNDACJA STARTUP PODBESKIDZIE z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Stefana Okrzei 2 lok. 223, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709876, NIP: 5472190111, REGON: 369011383. Z Administratorem można się kontaktować się poprzez e-mail:hello@startuppodbeskidzie.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. Administrator przetwarza dane Uczestników wyłącznie w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w celach archiwalnych, statystycznych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością Administratora, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy:
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;
 7. Przetwarzanie danych osobowych objętych oświadczeniem o zgodzie, odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku – przetwarzanie odbywa się również na podstawie udzielonej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, stanowiącego daną osobową, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych; zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celów wskazanych w niniejszym Regulaminie; wykorzystywanie wizerunku stanowi jednocześnie jego przetwarzanie jako danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania stanowi również art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 8. Podanie przez Uczestników danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez Administratora. W każdej chwili Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dostęp do danych Uczestników mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
 10. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 11. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług przez Administratora oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
 12. organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania);
 13. podmioty w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za zakupione usługi – operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych;
 14. podmioty z którymi współpracuje Administrator celem organizacji Wydarzeń.
 15. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych Uczestników poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 16. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, możliwości ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Ponadto Uczestnicy w dowolnym momencie mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uczestnikom przysługuje również prawo do złożenia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Każdy wniosek będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania.
 17. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
 18. W zakresie realizacji zawartych z Administratorem umów przez okres ich obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 19. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 20. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 21. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody.
 • 8 [REKLAMACJE]
 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Uczestników lub związane z uczestnictwem w Wydarzeniu mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: hello@startuppodbeskidzie.pl w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zakończenia Wydarzenia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub drogą pocztową w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.

 

 • 9 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w lokalizacji wskazanej przez Organizatora na Portalach Społecznościowych lub w Serwisie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).